JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

PŮDA A HUMUS

Číslo výpravy: 
2.4.

ANOTACE:

Výpravy směřující k půdě jsou zaměřeny 100% prakticky. Budeme odebírat vzorky půd a zkoumat jejich vlastnosti. Seznámíme se s typy a vlastnostmi našich půd a s neživou přírodou. Budeme hovořit o humusu a založíme si vermikompost.

Program vede žáky k pochopení důležitosti půdy pro veškerý život na zemi a k její ochraně.

Směřuje k pochopení komplexnosti a složitosti vztahů člověka a životního prostředí, k nezbytnosti přechodu k TUR. Žáci si uvědomí svou vlastní odpovědnost i svou odpovědnost v rámci společnosti.

Program vede žáky k aktivní účasti na ochraně životního prostředí, k uvědomění si vlastního životního stylu, k posouzení, do jaké míry každý z nás využívá nebo zneužívá přírodu. Praktickými činnostmi vedeme žáky ke vnímání života jako nejvyšší hodnoty, program přispívá k utváření lepších mezilidských vztahů ve školní třídě i mimo ni, k uvědomění si vztahů mezi člověkem a prostředím, uvědomění si nutnosti rovnováhy v přírodě, k pochopení základních pojmů a znalostí v oblasti životního prostředí a ekologie.

Pomůcky, které byste si měli vzít s sebou: Podložky na psaní – bloky sešity, psací potřeby, nůžky,

lepidlo, pastelky, fotoaparáty, pokud máte.

POMŮCKY, které jsou k dispozici u nás: fotoaparáty 10 kusů, GPS 6 kusů

Program je možné kombinovat s jiným programem – např. koně