JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

STROMY OVOCNÉ A TY DRUHÉ

Číslo výpravy: 
2.3.

ANOTACE:

Vycházka je směřována do OKOLÍ HIPOCENTRA pro jednotlivé aktivity jsou v manuálu vytipována vhodná místa, ale není nutno se jich pevně držet.

Návrh obsahuje více námětů na hry a různé aktivity, je na učiteli, které z nich si do své vycházky zařadí. Čas navržený k jednotlivým aktivitám je pouze odhad, reálný čas se bude vždy měnit především podle velikosti skupiny. Při jednotlivých aktivitách doporučujeme předem určit žákům dobu, po kterou se budou činnosti věnovat.

O co usilujeme - cíle:

  1. žák pozná základní druhy domácích a pěstovaných dřevin,
  2. žák dokáže určit některé charakteristiky stromů
  3. dokáže jmenovat vlivy, které na růst stromů působí
  4. žák rozumí některým vzájemným vztahům mezi organismy.

Klíčové kompetence:

žák ovládá obecně užívané biologické termíny, uvádí věci do souvislostí a vytváří si

komplexnější pohled na přírodní jevy, samostatně pozoruje a experimentuje, ze získaných výsledků vyvozuje závěry, rozumí odbornému textu, vyhledává z něj informace, dokáže je využít v samostatné práci, chápe základní ekologické souvislosti a environmentální problémy, respektuje požadavky

na kvalitní životní prostředí.

REALIZACE:

Samoobslužný – žáci vyrazí na vyznačenou stezku. Budou poznávat stromy a keře. Rozdělí je na stromy ovocné a ty druhé. Cílem je dokonalé poznání stromů. Zamyslíme se nad životem stromu, nutností jeho ochrany. Zjistíme rozdíl strom-keř, dřevina – bylina. V myšlenkové mapě zachytíme užitky stromů.

Pomůcky, které byste si měli vzít s sebou: Podložky na psaní – bloky sešity, psací potřeby, nůžky, lepidlo, pastelky, fotoaparáty, pokud máte.

POMŮCKY, které jsou k dispozici u nás: fotoaparáty 10 kusů, GPS 6 kusů

PROGRAM JE VHODNÝ KE KOMBINACI SJINÝM PROGRAMEM (KONĚ +)

Metodické listy: 
Pracovní listy: