JE JEN JEDNA ZEMĚ, JE SLOŽITÁ A ZRANITELNÁ

HIPOCENTRUM Koryčany

EXPEDICE CHŘIBY - projekt EVVO,
registrační číslo: CZ.1.07/1.1.38/02.0013

Výpravy

LOUKA, PASTVINY-HMYZ

ANOTACE:

Na dnešní výpravě máme nelehký úkol, budeme pozorovat hmyz. Nejen, že jsou to organismy velmi malé, ale také velmi plaché. Budeme sledovat hmyz na louce – motýly, mouchy, mravence, včely, vosy, i hmyz žijící v zemi …

ŽIVOT NA STATKU

ANOTACE:

Program směřuje k praktickému poznání života koní, jejich stádových instinktů, jejich místa v přírodě, významu, vývoje a využití. Žáci prakticky poznají chov koní, ustájení, chování koní na pastvě, hierarchii stáda, vazby koně a člověka, péči o koně. Krmení koní.

ZÁZRAČNÝ POHYB HMYZU-MRAVENCI

ANOTACE:

Pojďme společně pozorovat pohyb hmyzu. Všichni jej dobře známe. Vybereme si například mravence. Jako východisko nám bude sloužit EKO základna Aku- Aku. Seznámíme se blíže se životem mravence lesního, jeho nepřáteli i stylem života. Dozvíte se, nebo si zopakujete, nové informace o životě v mraveništi, poznáte, z jakých částí sestává mravenčí tělo, dozvíte se, jak se spolu mravenci dorozumívají. Program představuje mravence jako chráněný druh.

VÝPRAVA NA HRAD

Tato exkurze je již ověřena praxí. Realizovali jsme ji mnohokrát v rámci škol v přírodě i adaptačních programů. Učitele přivítali možnost vytvářet ucelený pohled na hrad Cimburk a neomezovat se jen na rychlou návštěvu. Třídění a zpracování informací v týmech je hezkým zakončením akce.

CO SI PAMATUJE KRAJINA - UDRŽITELNÝ ROZVOJ

Klíčová slova: trvale udržitelný rozvoj, obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie, znečištění krajiny

Anotace: Toto je výprava prostorem a časem. Pomocí GPS – geocachingu navštívíte 3-4 charakteristická místa, kde najdete schránky s úkoly. Řekneme si, jak krajina Chřibů vypadala dříve – historický exkurz, podíváme se na krajinu poznamenanou dnešní aktivitou člověka, srovnáme ji s krajinou po vzniku plánovitého lesního hospodářství a nezapomeneme se podívat na krajinu po vzniku dnešních klíčových odvětví- těžba, průmysl, turistika.

NENÍ STOPA JAKO STOPA

Anotace:

Uvědomme si, jak zatěžujeme životní prostředí, jak konzumujeme a jak plýtváme.

Cílem tohoto programu je uvědomit si dopad každodenních činností člověka na životní prostředí. Vést k ovlivnění životního stylu a hodnotové orientace účastníků

TUR V LESÍCH

ANOTACE:

Lesníci ve středoevropských zemích byli prvními průkopníky při zavádění dnes často skloňované trvalé udržitelnosti. Lesní řády Marie Terezie z let 1754 až 1756 formulovaly principy trvalosti produkce dřeva, které se staly předchůdcem moderního pojetí (trvale) udržitelného využívání přírodních zdrojů. Díky těmto řádům například vzrostla v období 1790 až 2000 lesnatost našeho území z 25 procent na 33,5 procenta. I přes mnohé negativní vlivy (globální znečištění apod.), které se nevyhnuly ani lesům, představují lesy tu nejstabilnější a nejzachovalejší složku naší krajiny. Na druhou stranu je nutno říci, že současné pojetí udržitelnosti má širší rámec než před čtvrt tisíciletím. Zahrnuje vedle produkce dřevní hmoty také ochranu biodiverzity a další aspekty (www.mezistromy.cz).

INDIKACE ČISTOTY OVZDUŠÍ-BIOINDIKÁTORY

ANOTACE:

Cílem této výpravy je monitorování výskytu lišejníků. Jejich pozorování lupou a pod mikroskopem, vyvození závěrů pro stav ovzduší v Chřibech. Neklademe si za cíl přesnou vědeckou klasifikaci lišejníků, ale chceme tyto organismy žákům přiblížit a seznámit je se souvislostí mezi stavem ovzduší a výskytem jednotlivých druhů. Provedeme monitoring v parku – v blízkosti lidských obydlí – i na základně – vzdálenost od města cca 1 km.

Stránky